کشت و صنعت تابش

قیمت موسیر خشک صادراتی

موسیر خشک صادراتی، بیشتر در این مراکز عرضه شده و از قیمت مناسبی برخوردار است. موسیر از خانواده پیاز ها بوده و از آن در بیشتر صنایع دارویی، بهداشتی، غذایی و ...ا

توضیحات بیشتر »